Algemene voorwaarden & privacyverklaring

Algemene voorwaarden & Privacyverklaring Zangschool Tosca

1. De lessen, lestarieven en betalingsregeling

a. Er zijn verschillende lesmogelijkheden, zoals wekelijks, tweewekelijks, losse lessen. Deze en de bijbehorende tarieven zijn op te vragen via info@zangschooltosca.nl.

b. Het lestarief wordt aan het begin van het nieuwe lesseizoen vastgesteld. De lessen dienen betaald te worden voorafgaand aan de start van de lessen en na het ontvangen van de factuur. Na overleg is het ook mogelijk het bedrag te betalen in 2 termijnen.

c. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verplicht de leerling/ouder/verzorger zich, na de 14 dagen bedenktermijn, tot betaling van het verschuldigde lesgeld.

d. Bij minderjarigen dient het aanmeldingsformulier te worden ondertekend door een ouder of verzorger.

e. De lessen eindigen automatisch na elke lessenreeks.

f. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

g. Adreswijzigingen en andere mutaties dienen op zo kort mogelijke termijn worden doorgegeven aan Zangschool Tosca via info@zangschooltosca.nl

h. Zangschool Tosca heeft het recht de lessen op elk moment te beëindigen. Het lesgeld wordt naar rato gerestitueerd.

i. Bij groepscursussen en -trainingen geldt dat bij latere instroom het volledige cursusgeld verschuldigd is, tenzij anders is afgesproken.

j. Tussentijdse afmelding of ziekte bij een korte cursus of training leidt niet tot restitutie van het lesgeld.

k. Na aanmelding van een training of cursus kan deze nog tot 14 dagen voor aanvang worden geannuleerd met volledige teruggave van het cursusgeld. Daarna is restitutie van het cursusgeld of een deel daarvan in geen geval mogelijk. Wanneer iemand zich binnen 14 dagen voorafgaand aan de start van de cursus of training aanmeldt, is annulering niet meer mogelijk.

l. Workshops en trainingen gaan alleen door bij voldoende aanmelding.
Wanneer de cursus of training niet doorgaat wordt het reeds betaalde lesgeld zo spoedig mogelijk terugbetaald aan de deelnemers. Indien gewenst worden zij als eerste geplaatst in een volgende training of cursus.

2. Vakanties en feestdagen

a. Lessen die vallen in vastgestelde schoolvakanties of op nationale feestdagen vervallen, tenzij anders overlegd. Zangschool Tosca volgt de schoolvakanties van Midden-Nederland.
En de feestdagen: koningsdag, Pasen, Hemelvaartsdag en de dag erna, Pinksteren

3. Ziekte en uitval van lessen

a. Zangschool Tosca streeft naar een regelmatig lespatroon met vaste tijdstippen waardoor de leerling zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Onze docenten zijn naast het lesgeven ook werkzaam in de praktijk zoals uitvoerend musicus en daardoor kan het voorkomen dat een les (kort van tevoren) moet worden verzet vanwege deze andere werkzaamheden, bijvoorbeeld een optreden, op hetzelfde moment als de zangles. In dat geval bieden we een ander moment aan om deze les in te halen. Dit kan ook bij een andere docent zijn.

b. Bij ziekte of verhindering van de docent wordt geprobeerd een vakkundige invaller te regelen. In sommige gevallen lukt dit niet en komt de les te vervallen. De docent biedt een alternatieve datum om de les in te halen. Dit kan ook bij een andere docent zijn. De docent is niet gebonden aan een tijdsbestek waarbinnen de annulering van de les moet plaatsvinden.

c. Bij ziekte van de docent wordt de training of workshop indien mogelijk gegeven door een vervanger. Is dit niet mogelijk dan wordt de training of workshop verzet.

d. Bij annulering of verhindering van de leerling vervalt de les.

e. Duo-lessen zijn alleen mogelijk in overleg. Een duoles is met 2 personen. Bij afwezigheid van 1 van de 2 worden 2 personen in rekening gebracht. Dit geldt ook indien er les wordt gegeven aan een groepje van 3 personen.

4. Privacy

a. We zullen alleen om gegevens vragen die van belang zijn voor onze samenwerking.

b. We gebruiken je emailadres en/of telefoonnummer om je te informeren over onze lessen via een nieuwsbrief of app. Wil je dit liever niet, dan kun je jezelf afmelden van de nieuwsbrief en/of reageren op een whatsapp of sms-bericht dat je geen berichten meer wilt.ontvangen.

c. Soms schrijven we iets op in de les. Dit zijn werkaantekeningen van de docent, bedoeld om de voortgang van de lessen in het oog te houden.

d. Persoonlijke gegevens van en over jou, worden alleen doorgegeven aan of besproken met de docent van wie je les krijgt. Zij zullen deze gegevens vertrouwelijk behandelen.

e. We delen geen persoonlijke gegevens met derden, tenzij daar een administratieve verplichting voor geldt. In een ander geval vragen we je eerst om toestemming.

f. Als je geen les meer hebt bij ons, verwijderen we alle werkaantekeningen en inschrijfformulieren binnen een maand. Je telefoonnummer en mailadres blijven in de mailinglijst, tot het moment waarop jij aangeeft dit niet meer te willen.

g. Soms maken we foto’s in de lessen of tijdens leerlingenconcerten. We gebruiken deze voor berichten op onze facebookpagina, de website, een nieuwsbrief of advertentie.
Als je niet wilt dat er een foto waarop jij staat wordt gebruikt voor deze doeleinden dan kun je dat laten weten door een mail te sturen naar info@zangschooltosca.nl

5. Overig

a. Zangschool Tosca kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tijdelijk of blijvend letsel als gevolg van de lessen, trainingen of gesprekken. Er wordt zorgvuldig aandacht besteed aan een juiste techniek om letsel te voorkomen.

b. Zangschool Tosca is niet aansprakelijk voor diefstal van of schade aan eigendommen van de leerlingen.

c. In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien beslist zangschool Tosca.