Algemene voorwaarden & privacyverklaring

Algemene voorwaarden & Privacyverklaring Zangschool Tosca

 1. De lessen, lestarieven en betalingsregeling
 2. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verplicht de leerling/verzorger/ouder zich, na de 14 dagen bedenktermijn, tot betaling van het verschuldigde lesgeld. Indien de lessen starten binnen deze 14 dagen, dan is annulering en restitutie van lesgeld niet meer mogelijk. Aan het eind van de lestermijn dient een leerling zich opnieuw in te schrijven indien deze verder wil met les.
 3. Bij minderjarigen dient het aanmeldingsformulier te worden ondertekend door een volwassene.
 4. Adreswijzigingen en andere mutaties dienen op zo kort mogelijk termijn te worden doorgegeven aan Zangschool Tosca via ilse@zangschooltosca.nl.
 5. Zangschool Tosca heeft het recht de lessen op elk moment te beëindigen, waarna het resterende lesgeld naar rato wordt gerestitueerd.
 6. Het lestarief wordt aan het begin van het nieuwe lesseizoen vastgesteld. De lessen dienen betaald te worden voorafgaand aan de start van de lessen en na het ontvangen van de factuur.
 7. Lessen eindigen automatisch na het aantal lessen waarvoor de leerling zich heeft ingeschreven, en binnen de lestermijn. Een lestermijn is bij jaarles het lesseizoen en bij leskaarten het aantal weken gelijk aan het aantal weken of vermenigvuldigd met 2 bij tweewekelijks les. (Een leskaart van 10 lessen dient binnen 20 weken, bij tweewekelijks les, te worden gebruikt, of 10 weken bij wekelijks les.
 8. Bij groepscursussen en -trainingen geldt dat bij latere instroom het volledige cursusgeld verschuldigd is, tenzij anders is afgesproken.
 9. Tussentijdse afmelding of ziekte bij een korte cursus of training leidt niet tot restitutie van het lesgeld.
 10. Na aanmelding van een training of cursus kan deze nog tot 14 dagen voor aanvang worden geannuleerd met volledige teruggave van het cursusgeld. Daarna is restitutie van het cursusgeld of een deel daarvan in geen geval mogelijk. Wanneer iemand zich binnen 14 dagen voorafgaand aan de start van de cursus of training aanmeldt, is annulering niet meer mogelijk.
 11. Workshops en trainingen gaan alleen door bij voldoende aanmelding.
  Wanneer de cursus of training niet doorgaat wordt het reeds betaalde lesgeld zo spoedig mogelijk terugbetaald aan de deelnemers. Indien gewenst worden zij als eerste geplaatst in een volgende training of cursus.
 12. Vakanties en feestdagen
 13. Lessen die vallen in vastgestelde schoolvakanties of op nationale feestdagen vervallen, tenzij anders overlegd. Zangschool Tosca volgt de schoolvakanties van Midden-Nederland.
  De feestdagen zijn: koningsdag, Pasen, Hemelvaartsdag en de dag erna, Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren.
 14. Ziekte en uitval van lessen
 15. Zangschool Tosca streeft naar een regelmatig lespatroon. Bij ziekte of verhindering van de docent wordt geprobeerd een vakkundige invaller te regelen. Bij verhindering ivm lichte Covid’19 klachten, vindt de les plaats via beeldbellen op hetzelfde tijdstip. Indien de les niet door kan gaan, bieden we 1 ander moment om de les in te halen bij een van onze docenten.
 16. Indien de leerling verhinderd is vervalt de les. Afmelden in de groepsapp van je docent of zowel bij je docent als bij de administratie via 06-126 54 958.
 17. Indien de leerling ziek is, of (milde) klachten heeft, dan neemt de leerling ruim voorafgaand aan de les, telefonisch contact op met de eigen docent. In verband met de coronamaatregelen kan de leerling bij klachten niet naar de les komen. De les vindt op hetzelfde tijdstip plaats via beeldbellen. Er is geen recht op restitutie van lesgeld.
 18. De docent heeft het recht een leerling die ziek naar de les komt, naar huis te sturen. In dit geval vervalt de les en is restitutie niet mogelijk.
 19. Een duoles is met 2 personen. Bij afwezigheid van 1 van de 2 wordt het tarief van een duo-les in rekening gebracht.
 20. Privacy
 21. We zullen alleen om gegevens vragen die van belang zijn voor onze samenwerking.
 22. We gebruiken je emailadres en/of telefoonnummer om je te informeren over onze lessen via een nieuwsbrief of app. Wil je dit liever niet, dan kun je jezelf afmelden van de nieuwsbrief en/of reageren op een whatsapp of sms-bericht dat je geen berichten meer wilt ontvangen.
 23. Soms schrijven we iets op in de les. Dit zijn werkaantekeningen van de docent, bedoeld om de voortgang van de lessen in het oog te houden.
 24. Bij aanvang van de lessen nemen we soms een geluidsopname op. We gebruiken dit om een goede evaluatie te kunnen maken van je vorderingen.
 25. Persoonlijke gegevens van en over jou, worden alleen doorgegeven aan of besproken met de docent van wie je les krijgt. Zij zullen deze gegevens vertrouwelijk behandelen.
 26. We delen geen persoonlijke gegevens met derden, tenzij daar een administratieve verplichting voor geldt. In een ander geval vragen we je eerst om toestemming.
 27. Als je geen les meer hebt bij ons, verwijderen we alle werkaantekeningen en inschrijfformulieren binnen een maand. Je telefoonnummer en mailadres blijven in de mailinglijst, tot het moment waarop jij aangeeft dit niet meer te willen.
 28. Soms maken we foto’s in de lessen of tijdens leerlingenconcerten. We gebruiken deze voor berichten op onze facebookpagina, de website, een nieuwsbrief of advertentie.
  Als je niet wilt dat er een foto waarop jij staat wordt gebruikt voor deze doeleinden dan kun je dat laten weten door een mail te sturen naar info@zangschooltosca.nl
 29. Overig
 30. Zangschool Tosca kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tijdelijk of blijvend letsel als gevolg van de lessen, trainingen of gesprekken. Er wordt zorgvuldig aandacht besteed aan een juiste techniek om letsel te voorkomen.
 31. Zangschool Tosca is niet aansprakelijk voor diefstal van of schade aan eigendommen van de leerlingen.
 32. In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien beslist zangschool Tosca.
 33. Coronamaatregelen
 • We vertrouwen erop dat zowel leerlingen als docenten niet naar de les komen bij klachten. Ook al zijn dit milde klachten. Maar ook wanneer je (mogelijk) in contact bent geweest met iemand die corona heeft, of positief  getest.

Wat doet de zangschool omtrent Covid’19:

 • Er is desinfectiemiddel voor je handen
 • We desinfecteren de ruimte en gebruikte materialen na elke les
 • We houden voldoende afstand: 1,5 m bij spreken, 3 m bij zingen. Indien 3 m niet mogelijk is gebruiken we een spatscherm
 • We ventileren de lesruimte
 • We plannen leerlingen niet meer gelijk na elkaar, maar plannen wat tijd tussen twee leerlingen om de ruimte te kunnen ventileren
 • Onze docenten komen niet naar de les bij klachten. Zie 3c.
 • We hebben onze algemene voorwaarden omtrent verhindering bij ziekte ivm de coronamaatregelen gewijzigd. Een les kan doorgang vinden via beeldbellen indien een leerling door Covid’19 klachten niet naar de les kan komen.
 • Komt een leerling ziek naar de les, dan mogen onze docenten de leerlingen naar huis sturen. Deze les vervalt.
 • We willen onze lessen veilig houden en volgen de belangrijkste mediaberichten.