Algemene voorwaarden & privacyverklaring

Algemene voorwaarden & Privacyverklaring Zangschool Tosca

1. De lessen, lestarieven en betalingsregeling

a. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verplicht de leerling/verzorger/ouder zich, na de 14 dagen bedenktermijn, tot betaling van het verschuldigde lesgeld. Indien de lessen starten binnen deze 14 dagen, dan is annulering niet meer mogelijk.

b. Bij minderjarigen dient het aanmeldingsformulier te worden ondertekend door een volwassene.

c. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

d. Adreswijzigingen en andere mutaties dienden op zo kort mogelijk termijn te worden doorgegeven aan Zangschool Tosca via info@zangschooltosca.nl.

e. Zangschool Tosca heeft het recht de lessen op elk moment te beeindigen, waarna het resterende lesgeld naar rato wordt gerestitueerd.

f. Het lestarief wordt aan het begin van het nieuwe lesseizoen vastgesteld. De lessen dienen betaald te worden voorafgaand aan de start van de lessen en na het ontvangen van de factuur. Na overleg is het ook mogelijk het bedrag te betalen in meerdere termijnen.

g. Lessen die niet in een reeks plaatsvinden, worden aangegaan voor 12 maanden, ingaande vanaf de eerste les. Aan het einde van deze periode worden de lessen automatisch voortgezet waarna opzegging maandelijks mogelijk is. Deze opzegging dient schriftelijk te gebeuren voor de eerste dag van de maand en met een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging dient verstuurd te worden naar: Burmanstraat 2bis, 3515 VT Utrecht.

h. Met een reeks lessen wordt bedoeld, 8 lessen of meer van 45 of 60 min. Na deze reeks eindigen de lessen automatisch.

i. Bij groepscursussen en -trainingen geldt dat bij latere instroom het volledige cursusgeld verschuldigd is, tenzij anders is afgesproken.

j. Tussentijdse afmelding of ziekte bij een korte cursus of training leidt niet tot restitutie van het lesgeld.

k. Na aanmelding van een training of cursus kan deze nog tot 14 dagen voor aanvang worden geannuleerd met volledige teruggave van het cursusgeld. Daarna is restitutie van het cursusgeld of een deel daarvan in geen geval mogelijk. Wanneer iemand zich binnen 14 dagen voorafgaand aan de start van de cursus of training aanmeldt, is annulering niet meer mogelijk.

l. Workshops en trainingen gaan alleen door bij voldoende aanmelding.
Wanneer de cursus of training niet doorgaat wordt het reeds betaalde lesgeld zo spoedig mogelijk terugbetaald aan de deelnemers. Indien gewenst worden zij als eerste geplaatst in een volgende training of cursus.

2. Vakanties en feestdagen

a. Lessen die vallen in vastgestelde schoolvakanties of op nationale feestdagen vervallen, tenzij anders overlegd. Zangschool Tosca volgt de schoolvakanties van Midden-Nederland.
De feestdagen zijn: koningsdag, Pasen, Hemelvaartsdag en de dag erna, Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren.

3. Ziekte en uitval van lessen

a. Zangschool Tosca streeft naar een regelmatig lespatroon. Bij ziekte of verhindering van de docent wordt geprobeerd een vakkundige invaller te regelen. Als dit niet lukt bieden we een ander moment om de les in te halen bij een van de docenten van de zangschool.

b. Bij ziekte van de docent wordt de training of workshop indien mogelijk gegeven door een vervanger. Is dit niet mogelijk dan wordt de training of workshop verzet.

c. Bij annulering of verhindering van de leerling vervalt de les.

d. Een duoles is met 2 personen. Bij afwezigheid van 1 van de 2 wordt het tarief van een duo-les in rekening gebracht. Dit geldt ook indien er les wordt gegeven aan een groepje van 3 personen.

4. Privacy

a. We zullen alleen om gegevens vragen die van belang zijn voor onze samenwerking.

b. We gebruiken je emailadres en/of telefoonnummer om je te informeren over onze lessen via een nieuwsbrief of app. Wil je dit liever niet, dan kun je jezelf afmelden van de nieuwsbrief en/of reageren op een whatsapp of sms-bericht dat je geen berichten meer wilt.ontvangen.

c. Soms schrijven we iets op in de les. Dit zijn werkaantekeningen van de docent, bedoeld om de voortgang van de lessen in het oog te houden.

d. Bij aanvang van de lessen nemen we soms een geluidsopname op. We gebruiken dit om een goede evaluatie te kunnen maken van je vorderingen.

e. Persoonlijke gegevens van en over jou, worden alleen doorgegeven aan of besproken met de docent van wie je les krijgt. Zij zullen deze gegevens vertrouwelijk behandelen.

f. We delen geen persoonlijke gegevens met derden, tenzij daar een administratieve verplichting voor geldt. In een ander geval vragen we je eerst om toestemming.

g. Als je geen les meer hebt bij ons, verwijderen we alle werkaantekeningen en inschrijfformulieren binnen een maand. Je telefoonnummer en mailadres blijven in de mailinglijst, tot het moment waarop jij aangeeft dit niet meer te willen.

h. Soms maken we foto’s in de lessen of tijdens leerlingenconcerten. We gebruiken deze voor berichten op onze facebookpagina, de website, een nieuwsbrief of advertentie.
Als je niet wilt dat er een foto waarop jij staat wordt gebruikt voor deze doeleinden dan kun je dat laten weten door een mail te sturen naar info@zangschooltosca.nl

5. Overig

a. Zangschool Tosca kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tijdelijk of blijvend letsel als gevolg van de lessen, trainingen of gesprekken. Er wordt zorgvuldig aandacht besteed aan een juiste techniek om letsel te voorkomen.

b. Zangschool Tosca is niet aansprakelijk voor diefstal van of schade aan eigendommen van de leerlingen.

c. In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien beslist zangschool Tosca.